Radiatormaling

Hvid, 400 ml, aerosol
Varenummer: 1860010
Hvid elementfarve til brug på alle typer radiatorer og metaldele, som udsættes for varme (op til 80° C).
Læs mere
stk
Saldo i butikken Vejle
Se saldo i andre butikker
Prisen kan variere fra butik til butik.
Køb online
Indtast postnummer for at se fragt og lager information.
Søg efter postnummer

Radiatormaling

En hurtigtørrende maling, der giver den bedste overfladefinish, og som er velegnet til alle typer radiatorer op til 70 °C. Produktet sikrer en yderst dækkende overflade og er også fremragende til andre relaterede installationsmaterialer til brug inden for både el- og VVS-arbejde. Dysen sørger for at indholdet bliver jævnt fordelet og kan drejes 360 °, så den passer til anvendelsesforholdene. Tørretid ved normal stuetemperatur: Støvtør efter ca. 5 minutter, helt tør efter ca. 30 minutter.
Læs mere
Marking
GHS02
GHS07
Danger information
H222
Extremt brandfarlig aerosol.
H229
Trykbeholder: Kan eksplodere ved opvarmning.
H319
Forårsager alvorlig øjenirritation.
H336
Kan give sløvhed eller svimmelhed.
Protection information
P101
Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
P102
Opbevares utilgængeligt for børn.
P210
Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
P211
Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder.
P251
Trykbeholder: Punkter ikke eller brænd ikke, Dette gælder også en tom beholder.
P261
Undgå indånding af støv / røg / gas / tåge / dampe / spray.
P271
Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.
P305
Ved KONTAKT MED ØJNE
P313
Søg lægehjælp.
P337
Ved vedvarende øjenirritation:
P338
Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
P351
Skyl forsigtigt med vand i flere minutter.
P410
Beskyttes mod sollys.
P412
Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 °C/122°F.
P501
Indholdet skal afleveres til nærmeste genbrugsstation
P502
Konsultere leverandør om genbrug sortering
Leverandørens artikelnummer 994086