AALBORG PORTLAND BASIS CEMENT 25 KG

Varenummer: 01038
Basis Aalborg cement er en portlandkalkstenscement, styrkeklasse 52,5 N. Produktet er fremstillet ved samformaling af portlandcementklinker og op til 20 % finkornet kalkfiller.
Læs mere
stk
stock
Saldo i butikken Vejle
Se saldo i andre butikker
Prisen kan variere fra butik til butik.
delivery-truck
Køb online
Indtast postnummer for at se fragt og lager information.
close
Søg efter postnummer

AALBORG PORTLAND BASIS CEMENT 25 KG

Basis Aalborg cement er en portlandkalkstenscement, styrkeklasse 52,5 N. Produktet er fremstillet ved samformaling af portlandcementklinker og op til 20 % finkornet kalkfiller.

Kvalitet og egenskaber

Alkaliindhold – Basis Aalborg cement har et ækvivalent alkaliindhold på ≤ 0,6 %. Cementen betegnes som en lavalkali-cement.
Sulfatbestandighed – Basis Aalborg cement betegnes som ikke sulfatbestandig, da det er en portlandkalkstenscement.
Kromatindhold – Basis Aalborg cement har et kromatindhold på ≤ 2 mg/kg.

Basis Aalborg cement har gennemgået en anti-krom-eksem proces, hvor indholdet af vandopløseligt kromat vil være mindre end 2 mg/kg cement. Virkningen af kromneutraliseringen garanteres for sække på paller med ubrudt folie i 10 måneder; herefter i 2 måneder ved hensigtsmæssig opbevaring. Se afsnit vedrørende opbevaring.

Anvendelse

Basis Aalborg cement anvendes som bindemiddel ved fremstilling af beton eller mørtel og kan anvendes til beton til alle formål og i alle eksponeringsklasser. DS/EN 206 DK NA tillader dog ikke CEM II/A-LL anvendt til svømmebassiner, marine konstruktioner i eksponeringsklasse XS3 samt i særlige kemiske aggressive miljøer svarende til eksponeringsklasse XA3.

Basis Aalborg cement kan endvidere anvendes til muremørtler, herunder KC-mørtler, til opmuring, pudsning m.v.
Produktet er en miljøvenlig cement, da der bl.a. på grund af indholdet af kalkfiller bruges mindre energi i produktionen.
Indholdet af finkornet kalkfiller bevirker, at beton med Basis Aalborg cement er særlig følsom over for udtørring af den friske beton, og det tilrådes derfor at afdække nyudstøbt beton med plast eller forseglingsmiddel så hurtigt som muligt.
Læs mere
Marking
GHS07
GHS05
Danger information
H315
Irriterer huden.
H335
Kan forårsage irritation i luftvejene.
H318
Forårsager alvorlig øjenskader.
Protection information
P261
Undgå indånding af støv / røg / gas / tåge / dampe / spray.
P280
Bær beskyttelseshandsker / beskyttelsestøj / øjenbeskyttelse / ansigtsbeskyttelse.
P302
VED KONTAKT MED HUDEN:
P304
VED INDÅNDING:
P305
Ved KONTAKT MED ØJNE
P310
Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/….
P312
Kontakt GIFTLINJEN/læge/… i tilfælde af ubehag.
P338
Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
P340
Flyt personen til frisk luft og sørg for, at han eller hun hviler i en position, der letter vejrtrækningen
P351
Skyl forsigtigt med vand i flere minutter.
P352
Vask med rigeligt sæbe og vand.
Mærke Aalborg Portland
Leverandørens artikelnummer 4042100