Facaderens

Varenummer: 18414
Til smidig og effektiv rengøring af facader og andre udendørs overflader. Anvendes før maling, pudsning eller for at få en ren facade.
Læs mere
stk
Saldo i butikken Vejle
Se saldo i andre butikker
Prisen kan variere fra butik til butik.
Køb online
Indtast postnummer for at se fragt og lager information.
Søg efter postnummer

Facaderens

Facaderens er et meget effektivt alkalisk rengøringsmiddel, der er velegnet til udendørs rengøring inden maling eller til vedligeholdelsesvask af malede overflader. Efter afskylning og tørring af vaskede overflader er de i god stand til at blive malet om

- Opbevares frostfrit
- pH-koncentrat ca. 13,03

Anvendelse

Beskyt planter mod direkte stænk ved at dække dem til. Dæk også glas og fliser til, så de ikke udsættes for længere tids påvirkning af rensevæsken, da det kan have en let ætsende virkning. Påfør produktet med en lavtrykssprøjte eller blød børste/svamp. Lad det virke nogle minutter, og skyl derefter med vand. Produktet kan give tør og sprukken hud ved længerevarende kontakt, så brug derfor beskyttelseshandsker og beskyttelsesbriller ved risiko for sprøjt. Rystes før brug.

Dosering

Årlig vedligeholdelsesvask af let snavsede overflader:
1 dl til 2 l vand
Alvorlig tilsmudsning:
1 dl til 1 l vand
Meget kraftig snavs:
1 dl til 1 dl vand
Læs mere
Marking
GHS05
GHS09
Danger information
H314
Alvorlig ætsningsfare på hud og i øjne
H400
Meget skadelig for organismer, der lever i vand.
Protection information
P102
Opbevares utilgængeligt for børn.
P260
Indånd ikke støv / røg / gas / tåge / dampe / spray.
P280
Bær beskyttelseshandsker / beskyttelsestøj / øjenbeskyttelse / ansigtsbeskyttelse.
P301
VED INDTAGELSE:
P303
VED KONTAKT MED HUDEN (inklusive hår):
P330
Skyl munden.
P331
Fremkald IKKE opkastning.
P353
Skyl [eller brus] huden med vand.
P361
Alt tilsmudset tøj tages straks af.
P405
Opbevares under lås.
P501
Indholdet skal afleveres til nærmeste genbrugsstation
Leverandørens artikelnummer 18414