Jern- og metalmaling hvid

1L, lösningsmedelsburen
Varenummer: 198021
Midun Jern- og metalmaling er en oliebaseret halvblank lakmaling til maling af jern, metal, stål og metalplader udendørs og indendørs.
Læs mere
stk
Saldo i butikken Vejle
Se saldo i andre butikker
Prisen kan variere fra butik til butik.
Køb online
Indtast postnummer for at se fragt og lager information.
Søg efter postnummer

Jern- og metalmaling hvid

Midun Jern- og metalmaling er en oliebaseret halvblank lakmaling til maling af jern, metal, stål og metalplader udendørs og indendørs. Malingen kan også bruges på træ indendørs og udendørs. Den indeholder aktiv rustbeskyttelse. Det betyder, at den kan bruges på overflader, som kræver rustbestandighed. Særligt udsatte jern- og metaloverflader skal dog altid grundes med Midun Jern- og metalgrunder.

Smarte maletips: maling af stål, metal eller metalplader


Før maling


Start altid med at læse vejledningen på malingsdåsen, og husk at være omhyggelig fra begyndelsen. Godt værktøj og en god klargøring lægger grunden til et vellykket maleresultat. Lufttemperatur og overfladetemperatur er også vigtig for at få et godt resultat. Brug ikke jern- og metalmalingen, hvis det er koldere end 8 grader.
Mal ikke i direkte sol eller på solvarme overflader. Mal heller ikke, hvis der er risiko for regn inden for de næste 24 timer eller dug inden for 3-5 timer, efter at du har malet færdig. Overfladen skal være ren, tør og fast inden påføring. Brug stålbørste eller sandblæsning (Sa 2,5) til at fjerne gammel løstsiddende maling. Vask eventuelle oliepletter af med opløsningsmiddel. Hvis der er behov for grundbehandling, gøres det med Midun Jern- og metalgrunder umiddelbart efter det forberedende arbejde for at undgå påbegyndelse af rustdannelse.
Mal overfladen færdig med to lag. Malingen kan overmales efter 24 timer.

Efter maling


Tør pensler og værktøj grundigt af før rengøring med mineralsk terpentin. Luk emballagen efter brug.

Pas på naturen


Hæld ikke lak, grunder, maling osv. i afløbet. Det komplicerer rensningsprocessen i renseanlægget. Aflever overskydende maling, lak, grunder, tom emballage og opløsningsmiddel på miljøstationen/genbrugsstationen i din kommune.
Læs mere
Marking
GHS02
GHS07
EU
Danger information
EUH066
Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud
H226
Brandfarlig væske og damp.
H336
Kan give sløvhed eller svimmelhed.
H208
Kan forårsage en allergisk reaktion.
Protection information
P102
Opbevares utilgængeligt for børn.
P210
Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
P261
Undgå indånding af støv / røg / gas / tåge / dampe / spray.
P302
VED KONTAKT MED HUDEN:
P312
Kontakt GIFTLINJEN/læge/… i tilfælde af ubehag.
P313
Søg lægehjælp.
P333
Ved hudirritation eller udslet:
P352
Vask med rigeligt sæbe og vand.
P501
Indholdet skal afleveres til nærmeste genbrugsstation
Leverandørens artikelnummer 198021
Mærke Midun