Mærkespray CRC

Spraydåse, orange, 500 ml
Varenummer: 18486
Hurtigtørrende, fluorescerende allround-spray til alle former for professionel mærkning.
Læs mere
stk
Saldo i butikken Vejle
Se saldo i andre butikker
Prisen kan variere fra butik til butik.
Køb online
Indtast postnummer for at se fragt og lager information.
Søg efter postnummer

Mærkespray CRC

Hurtigtørrende, fluorescerende allround-spray til alle former for professionel mærkning. Høj viskositet, som gør, at malingen løber mindre og også kan påføres lodret. Kan bruges på alle underlag, selv hvor der forekommer fugt, fremragende dækkeevne. Bevægelig beskyttelseshætte, som beskytter mod unødigt spild. Indhold 500 ml.
Læs mere
Marking
GHS02
GHS07
Danger information
EUH066
Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud
H222
Extremt brandfarlig aerosol.
H229
Trykbeholder: Kan eksplodere ved opvarmning.
H319
Forårsager alvorlig øjenirritation.
H336
Kan give sløvhed eller svimmelhed.
Protection information
P102
Opbevares utilgængeligt for børn.
P210
Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
P211
Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder.
P251
Trykbeholder: Punkter ikke eller brænd ikke, Dette gælder også en tom beholder.
P261
Undgå indånding af støv / røg / gas / tåge / dampe / spray.
P271
Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.
P410
Beskyttes mod sollys.
P412
Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 °C/122°F.
P501
Indholdet skal afleveres til nærmeste genbrugsstation
P502
Konsultere leverandør om genbrug sortering
Leverandørens artikelnummer 994028
Download information