Spraymaling halvmat

Fås i flere farver
Varenummer: 1860012
Spraymaling til både indendørs og udendørs brug, som tørrer på få minutter. Kan bruges på metal, træ og plast mm. Halvmat.
Læs mere
Farve:
stk
Saldo i butikken Vejle
Se saldo i andre butikker
Prisen kan variere fra butik til butik.
Køb online
Indtast postnummer for at se fragt og lager information.
Søg efter postnummer

Spraymaling halvmat

Hurtigttørrende akryl lak. Mat glans og med god dækkevene, til private og professionelle. Kan bruges indendørs og udendørs med utallige anvendelsesmuligheder, dog ikke egnet til styropor. Lakken gulner ikke og er meget stød-, ridse- og vejrbestandig. Med selvrensende ventil.
Læs mere
Marking
GHS02
GHS07
GHS09
Danger information
EUH066
Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud
H222
Extremt brandfarlig aerosol.
H229
Trykbeholder: Kan eksplodere ved opvarmning.
H319
Forårsager alvorlig øjenirritation.
H336
Kan give sløvhed eller svimmelhed.
H412
Skadelig for organismer, der lever i vand.
Protection information
P102
Opbevares utilgængeligt for børn.
P210
Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
P211
Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder.
P251
Trykbeholder: Punkter ikke eller brænd ikke, Dette gælder også en tom beholder.
P260
Indånd ikke støv / røg / gas / tåge / dampe / spray.
P410
Beskyttes mod sollys.
P412
Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 °C/122°F.
P501
Indholdet skal afleveres til nærmeste genbrugsstation
Leverandørens artikelnummer 900469