Terrassevasker Midun

Varenummer: 18452
Vask og rengøring af snavset og algebelagt trykimprægneret træ.
Læs mere
stk
stock
Saldo i butikken Vejle
Se saldo i andre butikker
Prisen kan variere fra butik til butik.
delivery-truck
Køb online
Indtast postnummer for at se fragt og lager information.
close
Søg efter postnummer

Terrassevasker Midun

Vask og rengøring af snavset og algebelagt trykimprægneret træ.

Anvendelse

Vask 2-3 m² ad gangen. Påfør vaskemidlet med en hård børste, og lad det virke i ca. 10 minutter. Skrub og skyl grundigt med højtryksrenser. Hvis overfladerne er meget snavsede, skal behandlingen muligvis gentages. Der må ikke efterlades rester af vaskeopløsningen, når brædder skal behandles med træolie. Altanrens kan ætse glas og aluminium og påvirke andre følsomme overflader. Dæk haveplanter med plast, og beskyt skrøbeligt materiale mod stænk.

Dosering

Anvendes i koncentrat. 1 liter er nok til 15-20 m².
Læs mere
Marking
GHS05
Danger information
H314
Alvorlig ætsningsfare på hud og i øjne
Protection information
P101
Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
P102
Opbevares utilgængeligt for børn.
P280
Bær beskyttelseshandsker / beskyttelsestøj / øjenbeskyttelse / ansigtsbeskyttelse.
P301
VED INDTAGELSE:
P303
VED KONTAKT MED HUDEN (inklusive hår):
P305
Ved KONTAKT MED ØJNE
P310
Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/….
P330
Skyl munden.
P331
Fremkald IKKE opkastning.
P338
Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
P351
Skyl forsigtigt med vand i flere minutter.
P353
Skyl [eller brus] huden med vand.
P361
Alt tilsmudset tøj tages straks af.
P501
Indholdet skal afleveres til nærmeste genbrugsstation
Mærke Midun