FUGESKUM 500 ML MIDUN BASIC

PU fugeskum
Varenummer: 18105
Midun Basic Fugeskum er en hurtighærdende og ekspanderende fugeskum til tætning, isolering, udfyldning og fiksering. Fugeskummet har rigtig god vedhæftning til de fleste byggematerialer og rigtig god lyd- og varmeisolering.
Læs mere
stk
Saldo i butikken Vejle
Se saldo i andre butikker
Prisen kan variere fra butik til butik.
Køb online
Indtast postnummer for at se fragt og lager information.
Søg efter postnummer

FUGESKUM 500 ML MIDUN BASIC

Midun Basic Fugeskum er en hurtighærdende og ekspanderende fugeskum til tætning, isolering, udfyldning og fiksering. Fugeskummet har rigtig god vedhæftning til de fleste byggematerialer og rigtig god lyd- og varmeisolering.

Anvendelsesområde

Fugeskum er beregnet til tætning og isolering i huse, både, campingvogne mv., mellem karme/vægge, vægge/gulve, tage og ved rørgennemføringer. Klæber til de fleste byggematerialer, men ikke til polyetylen og silikone.

Arbejdsbeskrivelse

Overfladerne skal være rene og fri for støv og olie. Ryst flasken 10-15 gange og monter mundstykket for at justere mængden af skum ved at bøje mundstykket mod flasken. BEMÆRK Beholderen skal holdes med ventilen nedad! Let fugtede overflader giver bedre skumning og hærdning. Fyld fugen til 30-40 % og lad skummet udvide sig. Skær eventuelt overskydende skum af efter 20 til 60 minutter. Påføres, så der er en luftspalte mellem skum og dækliste. Ved skumning mod træ bør vandindholdet ikke overstige 15 %. Hærdet skum skal beskyttes mod sollys.

Miljø og sundhed

Produktet indeholder drivgas, som er meget brandfarlig. Produktet kan irritere øjne, åndedrætsorganer og hud. Kan forårsage allergi ved indånding og hudkontakt. Produktet er farligt. Anvendelse forudsætter effektiv ventilation eller åndedrætsværn type A2. Overhold Arbejdstilsynets anvisning for isocyanater. Trykbeholderen må ikke udsættes for temperaturer over + 50 ºC.
Læs mere
Marking
GHS02
GHS07
GHS08
GHS09
EU
Danger information
H222
Extremt brandfarlig aerosol.
H229
Trykbeholder: Kan eksplodere ved opvarmning.
H315
Irriterer huden.
H317
Kan forårsage en allergisk hudreaktion.
H319
Forårsager alvorlig øjenirritation.
H332
Farlig ved indånding.
H334
Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding
H335
Kan forårsage irritation i luftvejene.
H351
Mistænkt for at være kræftfremkaldende.
H362
Kan skade børn, der ammes.
H373
Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering.
H413
Kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.
H208
Kan forårsage en allergisk reaktion.
Protection information
P101
Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
P102
Opbevares utilgængeligt for børn.
P103
Læs etiketten inden brug.
P210
Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
P211
Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder.
P251
Trykbeholder: Punkter ikke eller brænd ikke, Dette gælder også en tom beholder.
P260
Indånd ikke støv / røg / gas / tåge / dampe / spray.
P263
Undgå kontakt under graviditet eller amning.
P271
Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.
P273
Undgå udledning til miljøe
P280
Bær beskyttelseshandsker / beskyttelsestøj / øjenbeskyttelse / ansigtsbeskyttelse.
P302
VED KONTAKT MED HUDEN:
P304
VED INDÅNDING:
P305
Ved KONTAKT MED ØJNE
P338
Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
P340
Flyt personen til frisk luft og sørg for, at han eller hun hviler i en position, der letter vejrtrækningen
P351
Skyl forsigtigt med vand i flere minutter.
P352
Vask med rigeligt sæbe og vand.
P410
Beskyttes mod sollys.
P412
Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 °C/122°F.
P501
Indholdet skal afleveres til nærmeste genbrugsstation
Leverandørens artikelnummer 18105
Mærke Midun Basic