Malerrens

1L
Varenummer: 18422
Grundrens er til rengøring af malede overflader indendørs inden maling. Det renser overfladerne for både snavs og fedt.  
Læs mere
stk
Saldo i butikken Vejle
Se saldo i andre butikker
Prisen kan variere fra butik til butik.
Køb online
Indtast postnummer for at se fragt og lager information.
Søg efter postnummer

Malerrens

Grundrens rengør effektivt malede overflader indendørs. Efterskylning er ikke nødvendig.

Anvendelse

Beskyt planter mod direkte stænk ved at dække dem til. Dæk også glas og fliser til, så de ikke udsættes for længere tids påvirkning af rensevæske, da det kan have en let ætsende virkning. Produktet kan give tør og sprukken hud ved længerevarende kontakt, så brug derfor beskyttelseshandsker og beskyttelsesbriller ved risiko for sprøjt. Brug en blød børste eller svamp.

Dosering

Vedligeholdelsesvask af let snavsede overflader:
4 dl til 10 l vand Rengøring før maling:
2 dl til 1 l vand

Påfør renseopløsningen med enten en svamp eller børste nedefra og op. Lad produktet virke i et par minutter, og skyl derefter godt med vand. Hvis overfladen er meget snavset, skal den muligvis skrubbes med en stiv børste eller lignende inden skylning.
Læs mere
Marking
GHS05
Danger information
H314
Alvorlig ætsningsfare på hud og i øjne
Protection information
P260
Indånd ikke støv / røg / gas / tåge / dampe / spray.
P280
Bær beskyttelseshandsker / beskyttelsestøj / øjenbeskyttelse / ansigtsbeskyttelse.
P301
VED INDTAGELSE:
P303
VED KONTAKT MED HUDEN (inklusive hår):
P310
Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/….
P330
Skyl munden.
P331
Fremkald IKKE opkastning.
P353
Skyl [eller brus] huden med vand.
P361
Alt tilsmudset tøj tages straks af.
P405
Opbevares under lås.
P501
Indholdet skal afleveres til nærmeste genbrugsstation
Leverandørens artikelnummer 18422